World E-Commerce Forum Global Meeting Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin (verisi işlenen gerçek kişiler) bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

WORLDEF GLOBAL ORGANİZASYON A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi (ad, soy ad, imza, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası) işlemektedir.

Kişisel verileriniz, gerçekleştirilecek etkinliğimiz olan Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz şirketler grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara bilgi paylaşımı amacıyla aktarılabilmektedir.

İlgili kişi olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

     a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

     b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

     e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

     f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

World Ecommerce Forum 2021 Gerçekleşti. Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.
Sonraki Etkinliklerden Haberdar Olmak için Bizi Takip Edin.
Gün
Saat
Dakika
Open chat
World ECommerce Forum Global Meeting
Hi,

We are here to answer your questions about our FORUM.